• English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)
Требования к англоязычной информации

Структура библиографической ссылки на русскоязычные монографии, статьи из журналов, сборников, материалов конференций включает как транслитерированные, так и переводные элементы. Как правило, библиографические описания публикаций составляют в следующей последовательности: авторы (транслитерация), название источника (транслитерация), перевод названия в квадратных скобках. Для автоматической транслитерации русскоязычных источников в латиницу рекомендуется обращаться на сайт http://translit.net/ru/bgn/ (стандарт транслитерации – BGN; настройка перед транслитерацией).

При переводе русскоязычных источников рекомендуется ориентироваться на следующие примеры:

1. Книга

Glaziev S.Yu. Konkurentnyye preimushchestva natsionalnoy kultury khozyaystvovaniya: vozmozhnosti i problemy realizatsii [Competitive advantages of national economic culture: problems and possibilities]. Moscow: Ekonomika Publ., 2007.

2. Статья в журнале

Silin Ya.P., Animitsa Ye.G., Novikova N.V. Pered vyzovami tret'ey volny industrializatsii: strana, region [Facing the challenges of the third wave of industrialization: Country, region]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Journal of the Ural State University of Economics, 2016, no. 3 (65), pp. 14–25.

3. Автореферат диссертации

Tserenova K.N. Nalogovoe stimulirovanie innovatsionnoy deyatelnosti v Rossiyskoy Federatsii. Avtoref. Diss. kand. ekon. nauk. [Tax incentives for innovation activities in the Russian Federation. Abstract of Cand. econ. sci. diss.]. Moscow, 2014.

4. Статья в материалах конференций

Ponomareva S.I. Prognosticheskiy potentsial sovremennoy ekonomicheskoy nauki [Prognostic potential of modern economic science]. Materialy XV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Problemy kreativnoy ontologii: Istoriya. Ekonomika. Kul'tura. Politika. Pravo” [Proc. 15th Int. Sci.-Prac. Conf. “Problems of Creative Ontology: History. Economics. Culture. Politics. Law”]. Yekaterinburg, 2011, pp. 263−268

5. Глава книги

Animitsa Ye.G. Munitsipal'noe khozyaystvo i munitsipal'naya ekonomika: sushchnostno-soderzhatel'nye kharakteristiki [Municipal economy and municipal economics: Essential characteristics]. In: Tatarkin A.I. (ed.) Prostranstvennaya organizatsiya obshchestva [Spatial organization of society]. Yekaterinburg: Ural State University of Economics, 2007, pp. 15–36.